Pirmsskolas programma

Pirmsskolā tiek īstenota Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121), kuras īstenošanas mērķis ir veicināt bērna vispusīgu attīstību un veselības nostiprināšanu, sekmēt etniskās kultūras apguvi un bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. Uzdevumi īstenojami atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

Noteikumi par valsts Pirmsskolas izglītības vadlīnijām (MK noteikumi Nr.716 no 21.11.2018.) nosaka, ka Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Latviešu valodas apguve

Lai ikviens bērns iegūtu latviešu valodas prasmes veiksmīgai uzsākšanai nākošajā izglītības pakāpē, ir paredzēta pastiprināta latviešu valodas apguve integrētā mācību procesā un ikdienas saskarsmē atbilstoši bērnu attīstībai, lai pēctecīgi sasniegtu valodu mācību jomas rezultātus. Latviešu valoda ir noteikta kā saziņas līdzeklis ikdienas mācību procesā jeb rotaļnodarbībā, bet vienlaikus ir paredzēti sasniedzamie rezultāti arī mazākumtautības valodas apguvē.

Mācību jomas:

Bērnos atbilstoši vecumam ar rotaļu palīdzību dot iespēju iepazīt sevi, dabu, sabiedrību, kā arī attīstīt ieradumus un tikumus (atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte), kas balstīti vērtībās (dzīvība, cieņa, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts, u.c.).

Rotaļnodarbību saturs tiek plānots tā, lai attīstītu prasmes un zināšanas, veidot izpratni šādās mācību jomās: sociālā un pilsoniskā, dabaszinību, valodu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā.

Mācību jomās plānoto sasniedzamo rezultātu apguve notiek integrēti jeb apvienoti ikmēneša izziņas tematā. Katru mēnesi pirmsskolā pētām kādu bērniem nozīmīgu un vecumam atbilstošu tematu, kas ir saistīts ar tā brīža gadalaiku, tautas tradīcijām, pārmaiņām dabā vai īpašu notikumu sabiedrības dzīvē, atbilstoši bērna spējām.

ELIIS:

Mācību process tiek atspoguļots tiešsaites sistēmā https://eliis.eu/

Vienkārša, ērta darba vide, saziņa ar vecākiem. Vecāki tiek iesaistīti grupas pasākumos, saņem informāciju par bērna gaitām, aplūko nesenos attēlus, ērta saziņa ar pedagogiem.

Eliis funkcijas vecākiem:

  • Sekojiet līdzi bērna attīstībai
  • Lasiet paziņojumus
  • Nosūtīt ziņas
  • Pasākumu kalendārs
  • Galerija
  • Digitālās mapes